Strategieksekvering

Cracking the Code of Strategy Execution

For de fleste virksomheder bliver strategiformulering ikke til ret meget andet end endeløs planlægning uden egentlige resultater. Problemet er ikke at formulere strategi - det er en velprøvet, moden og gennemtestet disciplin.
Problemet opstår når strategien skal realiseres og virksomheden dermed skal flytte sig fra A til B.

Specialet - i en nøddeskal

Specialet lagde særlig vægt på dels den kulturelle betydning for strategiens eksekvering samt på hvilke elementer der skal til for at realisere de strategiske ambitioner. Her er nogle af de centrale pointer fra specialet.


Det er sandt: Kultur æder strategi til morgenmad
I forbindelse med mit speciale identificerede jeg fem forskellige tilstande (jeg kaldte dem syndromer), som er en integreret del af kulturen - og som gør selv den bedst tilrettelagte eksekverings-indsats håbløs.


Modstandssyndromet

Det er et velkendt påskud, at fejlslagen eksekvering skyldes "modstand mod forandring", som tilmed typisk skal findes blandt medarbejderne. Denne forklaring er dog alt for simpel og passer ganske enkelt ikke i virkeligheden. Modstanden iblandt medarbej-dere opstår typisk som følge af manglende forståelse for strategien, hvilket ofte medfører rygtedannelse. Derudover er det vigtigt at huske på, at flaskehalsen som regel sidder i toppen af flasken. En vigtig del af modstanden kommer fra dele af ledelsen selv, hvis strategien strider imod den eksisterende magtstruktur.


Motivationssyndromet

Manglende motivation er selvfølgelig også en slags modstand, men dog så central, at den fortjener sit eget "syndrom". Hypotesen går således: Hvis medarbejderne ikke føler et medejerskab over strategien, er de ikke motiverede til at realisere den. Dette skyldes typisk, når nøglemedarbejdere ikke inddrages i strategiformule-ringen og derfor ikke har været med på erkendelsesrejsen, som top-ledelsen har været igennem. Derudover sker det, at belønning og incitamenter ikke altid følger strategien - organisationen beder altså om en bestemt adfærd, men belønner en anden (og modstridende).


"Development Hell"-syndromet

Hollywood kender alt til manuskripter og film, der er mange år på tegnebrættet. De kender det så godt, at de har givet tilstanden et navn: Development Hell. Det samme sker for alle mulige andre organisationer. Manglende evner, mangel på konsensus blandt ledere, risikoaversion eller nulfejlskultur fastholder strategien og dens succesfulde eksekvering i en permanent planlægningsproces. Dette sker typisk i større organisationer, der har mange ledelseslag, komplicerede magtstrukturer eller et (alt for) omfattende bureau-krati, der gør det næsten umuligt at gennemføre noget som helst.


Groupthink-syndromet

I psykologien findes begrebet "groupthink", hvorved en gruppe af mennesker sammen danner et skjold mod udefrakommende påvirkning. Det sker typisk i organisationer der har en meget stærk tro på egen usårlighed og hvor der samtidig lægges vægt på hastighed i beslutningsprocesserne. Med tiden begynder man at affeje fakta og advarsler, der strider imod den dominerende over-bevisning og dem der måtte mene noget andet end gruppen, begynder at udøve selvcensur. Gruppens outsidere, der modsiger den gældende overbevisning, karakteriseres som svage, ond-sindede, uvidende eller inkompetente. I denne verden, er der lagt i kakkelovnen til den ene elendige beslutning efter den anden.


Underpræstationssyndromet

Gentagne "fejleksekveringer", hvor en strategi eller store vidtløftige initiativer ikke leverer forandringer som lovet, skaber med tiden en kulturel forventning om at en ny strategi eller et nyt initiativ vil lide samme skæbne som de forrige - en pinefuld død i glemmebogen. På overfladen kan organisationen virke næsten konfliktfri. Det er nemt at skabe konsensus, men ingenting forandrer sig. Medarbej-dere "lowballer" for kun at sætte sig mål de ved de kan nå og committer sig kun nødtvungent til en strategi - i forventning om at den alligevel ikke lykkes. For ledelsen i sådanne apatiske organisa-tioner, føles indsatsen ligeså nytteløs, som at sømme budding fast på en væg.

.

Strategieksekveringens seks nøgleelementer

Følgende seks elementer er helt afgørende for, at en organisation kan gå fra strategiformulering til realisering:

  • Oversættelse - konvertering fra ideer og aspirationer til konkrete, håndterbare planer, projekter og metrikker
  • Kommunikation - sikre sig at alle medarbejdere kender strategiens why, how, what, when og who.
  • Koordination - decentralisering af ansvar og myndighed for specifikke mål eller handlinger
  • Tilpasning - monitorering af eksekveringsprocessen med feed-backloop, der skal sikre ændringer til strategien efterhånden som organisationen bliver klogere - og for at sikre et bedre match med den virkelige verden
  • Ressourceallokering - link mellem strategiske initiativer og de ressourcer det kræver at gennemføre den
  • Implementering - den faktiske proces, hvorved hver opgave under hvert projekt, tilhørende de enkelte strategiske initiativer faktisk gennemføres

Enkelte "takeaways" fra specialet

Strategieksekvering har vist sig at være en betydelig udfordring for stort set alle virksomheder. Størstedelen af alle virksomheder formår ikke at gennemføre deres strategi på trods af, at de har formuleret klare planer og mål for, hvad virksomheden skal opnå inden for en given periode.

 

De fleste organisationer formår ikke, at gennemføre deres strategi
Op mod 90% af alle virksomheder formår ikke at realisere deres strategiske ambitioner - end ikke at skabe vækst der tilnærmelsesvis imødekommer målet, 95% af alle medarbejdere enten kender ikke eller forstår ikke virksomhedens strategi og op mod 60% af alle virksomheder skaber ikke forbindelse mellem deres strategiske prioriteter og deres budgetter. Det er derfor ikke så mærkeligt at strategien ofte ender sine dage i skrivebordsskuffen eller som en flot rapport på en hylde, sammen med tidligere års flotte, gennemtænkte og visionære strategier.

 

Managere er trænet til at planlægge - ikke til at eksekvere
Strategi er et meget gennemarbejdet område af management-litteraturen. Teorier indenfor strategi er blevet udviklet, testet og anvendt gennem århundreder (sågar årtusinder, hvis vi inkluderer Sun Tzu's "Art of War", Alexander den Stores slag, Romerrigets krige osv.). Strategi har med andre ord eksisteret - i en eller anden form - mindst ligeså længe som mennesker har bekriget hinanden.


Kigger man rundt om i verden vil man finde, at enhver business school med respekt for sig selv udbyder et eller flere strategifag. Man vil også finde, at stort set ingen af disse strategifag lægger vægt på eksekvering af strategien - realiseringen af strategien opfattes i høj grad som en selvfølge (sådan har det i hvert fald været hidtil). Det er derfor enkelt at se, at managere er trænet til at plan-lægge - ikke til at eksekvere.

 

Man skal tegne et hus i folks bevidsthed, før de kan bygge det
Dette er et kardinalpunkt for strategieksekveringen. Det skal ikke opfattes således at folk er dumme og derfor skal have tingene bøjet i neon foran dem. Kernen er, at strategien ofte bliver formuleret i mindre tætsluttede forsamlinger i topledelsen, som efterfølgende giver "værket" videre til dem længere nede i organisationspyramiden med beskeden: "Værsgo' at gå i gang". I sådanne tilfælde skal der ofte et sandt mirakel til, for at strategien bliver gennemført. Forklaringen er sådan set enkel: Virksomhedens medarbejdere har ikke været med på den samme erkendelsesrejse som topledelsen. 

 

Derfor er det fuldstændig afgørende at strategien bliver kommunikeret klart og entydigt ud til alle medarbejdere så det sikres, at alle forstår hvad strategien går ud på, hvorfor den er nødvendig, hvem der skal gøre hvad, hvornår det skal gøres og ikke mindst hvilke resourcer der vil være til rådighed. Jo mere information og ærlighed, desto bedre. Hvis man er i stand til at vinde ikke bare over folks hjerner, men også over deres hjerter - vil man blive forbløffet over den energi en ny strategi kan skabe.

 

Forestil dig at du sidder til et informationsmøde om virksomhedens nye strategi, hvor essensen af det du får at vide er: "Vi skal øge vores markedsandel med X procent over Y år". Alt sammen serveret i et herligt virvar af flotte grafer og lange forklaringer om, hvordan kon-kurrenterne skal have baghjul. Hvad gør du? Sandheden er, at det ikke er særlig let at se sin egen rolle i det store maskineri, når puslespillet ikke er lagt klart ud for en. De fleste i sådanne situationer gør som de plejer; vender tilbage til deres arbejde, lader som om intet var hændt og afventer nærmere besked. I mellemtiden betragter ledelsen nu strategien som "kommunikeret". Hak ved det.

 

Men man skal være mere end en ualmindelig begavet og indsigts-fuld tusindkunstner for, at kunne bygge et hus uden plantegningen.


Der tages naturligvis forbehold for, at disse takeaways kommer fra mit speciale, som er skrevet i 2008. Nogle ting kan naturligvis have ændret sig siden, men hovedessensen er, erfaringsmæssigt, fortsat den samme. Klar kommunikation er, eksempelvis, ikke blevet mindre vigtigt siden 2008...

Fem gode råd om strategieksekvering

Sørg for at strategien er oversat til projekter.- og disse til mindre, håndterbare opgaver

Sørg for at der er en klar fordeling af ansvar samt at alle ved hvad de skal.

Sørg for at alle ansatte kender strategiens hvem, hvad, hvor.

Sørg for at alle opgaver i strategien bliver tildelt de nødvendige resourcer.

Sørg for at ændre i strategien eller i delmålene, hvis de oprindelige mål ikke længere holder.

Ikke alle specialer står og samler støv...

Da jeg skrev speciale om strategieksekvering var emnet stadig i sin vorden. Derfor satte jeg mig for, at specialet skulle være praktisk anvendeligt - og deles med alle og enhver, der måtte have interesse for feltet. Siden har det ligget frit tilgængeligt på nettet - og jeg har modtaget talrige anerkendelser fra bl.a. praktikere, Ph.D'er, studerende og konsulenter fra hele verden. Her er nogle af dem...

"I work in the field of strategy execution and came across
your thesis which I thought was excellent"


- LinkedIN-request (konsulent fra UK), 31. maj 2011

"I'm reading your paper Cracking the Code of Strategy Execution; it’s very interesting and aligns with our firm’s approach (...)"


- Mail fra konsulentvirksomhed fra Atlanta (US), 22 juni 2009

"I liked your thesis on Strategy Execution and was wondering
if I could put a short extract up on my blog with regards to
setting up a 'Control Centre'?"

"
- Mail fra konsulent fra UK, 9 juni 2011

"I have just read Cracking the Code and must express my respect for your work. As I am consulting Czech Ministry of Health,
I could use every single sentence of your book.
It is as if you were there with us"


- LinkedIN-request (Tjekkiet), 7. december 2012

"Your title is absolutely fascinating! I can not wait
to start reading your thesis"


- Mail fra konsulent og Ph.D.-studerende fra Sydafrika, 18. marts 2011

"Very well done! Comprehensive and no embellishments.
Thanks for sharing your work here
"


- Kommentar på Scribd fra Ph.D. og iværksætter (fra Belgien), 2. april 2010

Mest for sjov...

Det er næppe mit speciale, der har lært erhvervslivet at eksekvere - men det siger selvfølgelig noget om,
hvor lidt fokus der var på emnet, da jeg tog udfordringen op og skrev speciale om det - og hvad der er sket siden.

Connect...


Jeg tweeter om ideer, kreativitet, strategi, kundeoplevelse, forretningsudvikling personlighedsteori og alt muligt andet. Send mig en connect-request på Linkedin,
hvis du mener at vi kunne have gavn af, at lære hinanden at kende. Facebook bruger jeg privat - så dér foretrækker jeg, at jeg kender dig først...

Copyright @ All Rights Reserved